GFH TeamSenior Nightv Chelmsfors Oct15v Lexington Nov9v NA Sept29v Shrewsbury Nov13v Tewksbury Oct20v Walpole Nov20